To content

Katalog informacij javnega značaja

1. O AJPES

Katalog informacij javnega značaja v AJPES vsebuje osnovne podatke o AJPES, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja AJPES, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v AJPES.

Polno ime AJPES: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Sedež: Tržaška cesta 16, Ljubljana 
direktor AJPES: Tomaž Klemenc
Predsednik sveta AJPES: Gregor Korošec
Davčna številka: SI14717468
Matična številka: 1732803000
Podračun pri UJP: 0110 0600 0000 314
SWIFT CODE: BSLJSI2X
IBAN SI56 0110 0600 0000 314
Podračun za sodno takso (povprečnine):  0110 0845 0079 955 
Podračun za denarne kazni za prekrške - globe:  0110 0845 0079 858 
Podračun za upravne takse 0110 0845 0167 255
E-naslov: fo?`iodr-rh  - glavna pisarna
hmen?`iodr-rh - informacije za uporabnike
ycdmj`-j`ichy?`iodr-rh - vaša mnenja, pripombe in predlogi v zvezi s storitvami AJPES
Telefon: (01) 4774 100

Prva objava kataloga na spletnem portalu AJPES: 8. 12. 2004

Zadnja sprememba kataloga: 29. 2. 2024

Katalog informacij javnega značaja je mogoče pridobiti tudi v tiskani obliki v vseh organizacijskih enotah AJPES.

2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja, s katerimi AJPES razpolaga

AJPES je pravna oseba javnega prava, ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi AJPES (Uradni list RS, št. 53/2002, 87/2002, 16/2007). Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.

 Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Register predpisov RS)

 Sklep o ustanovitvi AJPES (neuradno prečiščeno besedilo)            

 

 

Organigram in podatki o AJPES

   

 Notranja organizacija, vodenje in organigram AJPES 
 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

b

Področje delovanja AJPES

    AJPES izvaja naslednje vrste javnih storitev:
    1. registracija poslovnih subjektov (glej tudi Registriram), vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov (glej tudi Registri), uradne objave na spletnem portalu AJPES (glej tudi Uradne objave);
    2. zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih in drugih poročil (glej tudi Letna in druga poročila),
    3. statistična raziskovanja in zbiranje podatkov (glej tudi Statistike).
     

Za seznam objavljenih podatkov in poročil in aplikacij za vpogled v podatke glej Poročila in načrt objav.

   
AJPES kot gospodarsko (tržno) dejavnost izvaja večstranski pobot medsebojnih obveznosti in opravlja bonitetne storitve (glej tudi Bonitetne storitve).
 

c

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

     
Ime in priimek: Valerija Ažman, univ. dipl. ekon.
Enota AJPES: Centrala, Ljubljana, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4774 100, 01 4774 148 
E-naslov: u`kdqhi`-`yl`m?`iodr-rh
 

d

Seznam zakonov podzakonskih aktov v državi in predpisov EU

   

Besedila zakonov in  podzakonskih aktov ter zakonodaja Evropske unije

 Pravno - informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

 Uradni list na spletu

 Državni zbor Republike Slovenije

 Evropski register predpisov

 

e

Seznam predlogov predpisov

   
AJPES trenutno v javni razpravi nima nobenega predloga predpisov.
 

f

Seznam strateških in programskih dokumentov AJPES

   

Zadnji dokumenti

       Letno poročilo AJPES za leto 2023
       Program dela AJPES za leto 2024 - dopolnitevI
       Finančni načrt AJPES za leto 2024 - rebalansl
 

g

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

   

Poslovni register Slovenije je za samostojne podjetnike posameznike in sobodajalce primarni register. AJPES v zvezi z vpisom samostojnih podjetnikov posameznikov odloča skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o Poslovnem registru Slovenije, v zvezi z vpisom sobodajalcev pa skladno z določbami Zakona o gostinstvu. Za vprašanja, ki jih ta zakonodaja ne ureja, je določena subsidiarna uporaba določb Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Na podlagi 148. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih AJPES odloča o zahtevi za pridobitev podatkov iz registra transakcijskih računov, na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pa odloča o izbrisih iz Seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo; postopke izvaja skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku.

S 1.1.2005 je AJPES postal prekrškovni organ. Na podlagi 71. a člena Zakona o plačilnem prometu AJPES vodi in odloča v postopkih o prekrških, storjenih z opustitvijo predložitve letnih poročil oziroma drugih poročil in podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o društvih, Zakonu o računovodstvu in drugih zakonih oziroma predpisih, ki določajo AJPES kot prekrškovni organ. Pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških AJPES ravna skladno z Zakonom o prekrških, ki za nekatera vprašanja predvideva smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

h

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

       Poslovni register Slovenije 
       Evidenca digitalnih potrdil
       Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
       Register transakcijskih računov
       Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
       Register protestiranih menic
       Vpisnik prostovoljskih organizacij in poročila o prostovoljstvu
       Register zavezancev za informacije javnega značaja
       Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
       Register dejanskih lastnikov
       Register nastanitvenih obratov
       Letna poročila poslovnih subjektov
       Poročila o financiranju volilnih in referendumskih kampanj
 

i

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

   

 

Podatki o javnih naročilih AJPES so na voljo na sedežu AJPES in na Portalu javnih naročil:
 Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si)
 
   

 

Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES - zadnje poročilo
 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2022

Vaše pripombe in predloge tekom celega leta zbira pooblaščenka Sveta AJPES za obravnavo
pripomb in predlogov uporabnikov storitev AJPES Zdenka Kajdiž (ycdmj`-j`ichy?`iodr-rh).

Tarife in ceniki - glej Cenik storitev AJPES.

Pomembnejši zakoni, v katerih izvajanje je AJPES aktivno vključen

Pri opravljanju svojih javnih storitev je AJPES aktivo vključen v izvajanje številnih predpisov in pri tem sodeluje s številnimi resorno pristojnimi ministrstvi (z zakoni povezani podzakonski predpisi so podrobneje navedeni pri posameznih storitvah):

Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Register predpisov RS)
Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) (Register predpisov RS)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Register predpisov RS)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Register predpisov RS)
Zakon o društvih (ZDru-1) (Register predpisov RS)
Zakon o državni statistiki (ZDSta) (Register predpisov RS)
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Register predpisov RS)
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Register predpisov RS)
Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Register predpisov RS)
Zakon o javnih financah (ZJF) (Register predpisov RS)
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) (Register predpisov RS)
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) (Register predpisov RS)
Zakon o političnih strankah (ZPolS) (Register predpisov RS)
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) (Register predpisov RS)
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) (Register predpisov RS)
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) (Register predpisov RS)
Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Register predpisov RS)
Zakon o računovodstvu (ZR) (Register predpisov RS)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Register predpisov RS)
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) (Register predpisov RS)
Zakon o sodnem registru (ZSReg) (Register predpisov RS)
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Register predpisov RS)
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad) (Register predpisov RS)

 

Našteti zakoni in pripadajoči podzakonski akti so podlaga za izvajanje glavnih storitev AJPES:

Zap. št.

Naloga

Zakon

1

Opravljanje nalog točk SPOT

ZPRS-1

2

Vodenje Poslovnega registra Slovenije 

ZGD-1, ZPRS-1, ZSReg, ZFPPIPP, ZSocP, ZKUASP

Upravljanje informacijskega sistema sodnega registra 

Integracija s sistemom SPOT (MJU)

eObjave podatkov in dokumentov

Zbiranje in javna objava letnih poročil družb in podjetnikov (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

3

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

ZIZ, ZDavP-2, SPZ

4

Register transakcijskih računov

ZPlaSSIED

5

Zbiranje podatkov za izdelavo premoženjskih bilanc države in občin

ZR, ZJF, ZPolS

Zbiranje in javna objava letnih poročil proračunskih uporabnikov ter zbiranje in zagotavljanje javnosti letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

Zbiranje in javna objava letnih poročil društev (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

ZDru-1

Zbiranje in javna objava letnih poročil zadrug (in prekrškovni postopki ob opustitvi predložitve)

ZZad

Zbiranje in objava poročil o volilnih in referendumskih kampanjah

ZVRK

6

Zbiranje podatkov o plačah in številu zaposlenih v javnem sektorju

ZSPJS

7

Zbiranje podatkov za statistična raziskovanja 

ZDSta, ZPlaSSIED

8 Poročanje o gostih in prenočitvah ZPPreb-1

9

Register menic, protestiranih zaradi neplačila

ZPreZP-1

Register zavezancev za informacije javnega značaja

ZDIJZ

Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, Zbiranje in javna objava poročil o prostovoljstvu

ZProst

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

ZPDZC-1

Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

ZSROVE

Register dejanskih lastnikov ZPPDFT-1
Register nastanitvenih obratov ZGos

1. Poslovni register Slovenije (ePRS - splet)

2. Javno objavljena letna poročila (JOLP - splet)

3. Register transakcijskih računov (eRTR - splet)

4. Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP - splet)

6. Izpisi iz letnih poročil (glej Ponovna uporaba)

7. Register zavezancev za informacije javnega značaja (eRZIJZ - splet)

8. Standardni izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (glej Ponovna uporaba)

Dostop prek spleta

Katalog in informacije so dostopne na spletnem portalu AJPES, www.ajpes.si.

Fizični dostop

Fizični dostop je možen v okviru uradnih ur za stranke v organizacijskih enotah AJPES.
Uradne ure za poslovanje s strankami so v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure; v torek, četrtek in petek ter dan pred praznikom od 8. do 13. ure; v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Informacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki, razen letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, katere mora AJPES, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, objaviti na način in v obliki kot so predložena in lahko vsebujejo tudi grafične elemente oziroma so javno objavljena v obliki skeniranih dokumentov.

Delni dostop

Delni dostop se izvaja s prekrivanjem delov dokumentov, ki vsebujejo podatke iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Tak dostop je možen v posameznih organizacijskih enotah AJPES po predhodnem dogovoru s pristojno osebo za informacije javnega značaja.

Tarife in ceniki

AJPES v skladu s sklepom o ustanovitvi opravlja naloge po javnem pooblastilu in storitve gospodarske dejavnosti. Nadomestila oziroma cene za opravljanje posameznih storitev so zaradi različnih pristojnosti v zvezi z njihovim sprejemom določene v različnih tarifah in cenikih.

Letna poročila

Letno poročilo AJPES za leto 2022

Letno poročilo AJPES za leto 2021

 Letno poročilo AJPES za leto 2020

Letno poročilo AJPES za leto 2019

 Letno poročilo AJPES za leto 2018

 Letno poročilo AJPES za leto 2017

 Letno poročilo AJPES za leto 2016

 Letno poročilo AJPES za leto 2015 

 Letno poročilo AJPES za leto 2014 

 Letno poročilo AJPES za leto 2013 

 Letno poročilo AJPES za leto 2012

 Letno poročilo AJPES za leto 2011 

 Letno poročilo AJPES za leto 2010 

 Letno poročilo AJPES za leto 2009 

 Letno poročilo AJPES za leto 2008 

 Letno poročilo AJPES za leto 2007 

 Letno poročilo AJPES za leto 2006 

 Letno poročilo AJPES za leto 2005 

 Letno poročilo AJPES za leto 2004 

 Letno poročilo AJPES za leto 2003 

 

Programi dela

Program dela AJPES za leto 2023 - dopolnitevI

 Program dela AJPES za leto 2022 - dopolnjenll

 Program dela AJPES za leto 2021

 Program dela AJPES za leto 2020 - po rebalansu

 Program dela AJPES za leto 2020

 Program dela AJPES za leto 2019

 Program dela AJPES za leto 2018 

 Program dela AJPES za leto 2017 

 Program dela AJPES za leto 2016

 Program dela AJPES za leto 2015 

 Program dela AJPES za leto 2014 

 Program dela AJPES za leto 2013

 Program dela AJPES za leto 2012

 Program dela AJPES za leto 2011 

 Program dela AJPES za leto 2010 

Program dela AJPES za leto 2009 

 Program dela AJPES za leto 2008 

 Program dela AJPES za leto 2007 

 Program dela AJPES za leto 2006 

 Program dela AJPES za leto 2005 

 Program dela AJPES za leto 2004 

 Program dela AJPES za leto 2003 

 

Finančni načrti

Finančni načrt AJPES za leto 2023 - rebalansI

 Finančni načrt AJPES za leto 2022 - rebalansll

 Finančni načrt AJPES za leto 2021

 Finančni načrt AJPES za leto 2020 - rebalans

 Finančni načrt AJPES za leto 2020

 Finančni načrt AJPES za leto 2019

 Finančni načrt AJPES za leto 2018 

 Finančni načrt AJPES za leto 2017 

 Finančni načrt AJPES za leto 2016 

 Finančni načrt AJPES za leto 2015

 Finančni načrt AJPES za leto 2014 

Finančni načrt AJPES za leto 2013-rebalans

Finančni načrt AJPES za leto 2013

 Finančni načrt AJPES za leto 2012-rebalans

Finančni načrt AJPES za leto 2011

 Finančni načrt AJPES za leto 2011-rebalans 

 Finančni načrt AJPES za leto 2010-rebalans 

 

Mnenja uporabnikov o kakovosti storitev AJPES

Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2021

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2020

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2019 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2018 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2017 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2016 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2015 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2014 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2013 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2012

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2011

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2010 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2009 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2008

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2007 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2006 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2005 

 Mnenje uporabnikov o kakovosti storitev AJPES 2004 

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?