To content

Evropski poslovni register

Osnovni podatki

Vstop v aplikacijo

Iskalnik eEBR omogoča:

 • Iskanje po poslovnih subjektih iz držav članic EBR.
 • Predstavitev oz. osebno izkaznico poslovnega subjekta iz tujine.
 • Iskanje po posameznih odgovornih osebah pri različnih subjektih.
 • Dostop do seznama odgovornih oseb subjekta.
 • Dostop do dokumentov in poročil o poslovanju.

Informacije (podatki in dokumenti) o poslovnih subjektih držav članic

Podatki in dokumenti, ki jih države članice EBR zagotavljajo o svojih poslovnih subjektih in do katerih je mogoče dostopati preko aplikacije eEBR, so na voljo v angleškem jeziku ali v nacionalnem jeziku države članice.

Vse države članice EBR omogočajo dostop ali iskanje osnovnih podatkov o poslovnih subjektih, ki jih vodijo v svojih poslovnih registrih:

To iskanje omogoči vpogled v seznam z naslednjimi podatki: 

 • identifikacijska številka,
 • ime (firma) poslovnega subjekta, 
 • pravnoorganizacijska oblika, 
 • registrski (pristojni) organ, 
 • sedež.

Sistem omogoči vpogled v osnovne podatke o izbranem poslovnem subjektu, ki so vpisani v poslovnem registru države, kjer ima poslovni subjekt svoj sedež. Ti podatki so lahko (odvisno od posamezne države) naslednji: 

 • ime (firma) poslovnega subjekta, 
 • identifikacijska številka poslovnega subjekta, 
 • status poslovnega subjekta, 
 • pravnoorganizacijska oblika, 
 • podatki o ustanovitvi in registraciji, 
 • davčna številka, 
 • ustanovitveni kapital, 
 • datum zadnjega letnega poročila, 
 • kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, številka faksa ali e-pošte).

Uporabnik lahko pridobi seznam odgovornih oseb (zastopnikov, članov organov nadzora, revizorjev) v poslovnih subjektih. (Vrste odgovornih oseb, ki se vpisujejo v registre držav članic EBR, so odvisne od predpisov v posamezni državi članici.) Uporabnik lahko vpogleda v naslednje podatke:

 • ime poslovnega subjekta,
 • identifikacijska številka poslovnega subjekta, 
 • pravnoorganizacijska oblika poslovnega subjekta, 
 • kontaktni podatki (ulica, poštna številka, kraj…), 
 • seznam odgovornih oseb (tip, vloga/funkcija, datum podelitve pooblastila, priimek ali ime subjekta, ime, identifikacijska številka, datum rojstva, kraj rojstva, naslov).

Nekatere države omogočajo tudi iskanje poslovnih subjektov po imenu in priimku njihovih odgovornih oseb (poslovodij, članov upravnih organov, revizorjev…). Tak način iskanja vrne seznam, iz katerega je razvidno, pri katerih poslovnih subjektih in v kakšni funkciji se pojavlja določena odgovorna oseba. 

Uporabnik lahko vpogleda v naslednje podatke o posamezni odgovorni osebi (obseg podatkov, ki so dostopni, je odvisen od obsega podatkov, ki se vodijo v posameznem nacionalnem poslovnem registru, in od predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v posamezni državi): 

 • ime in priimek, 
 • identifikacijska številka fizične osebe, 
 • datum rojstva, 
 • naslov prebivališča, 
 • seznam poslovnih subjektov, v katerih se oseba pojavlja kot odgovorna oseba.

Posamezne države članice preko informacijske mreže EBR nudijo še nekatere dokumente o poslovnih subjektih, med katerimi so najpogostejši: 

 • vpogled (in izpis) v ustanovitvene akte poslovnih subjektov, 
 • vpogled (in izpis) v bilance stanja in izkaze poslovnega izida, 
 • vpogled (in izpis) v letna poročila poslovnih subjektov, 
 • izpisi podatkov iz registra.

Za napotke v zvezi s plačevanjem omenjenih podatkov in dokumentov glej Cenik - Plačevanje storitev prek spletnega portala AJPES.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?