To content

Cenik storitev AJPES

Za seznam in povezave do vpogledov v registre in evidence ter poročila, ki so dostopna brezplačno, glej Poročila in načrt objav.

Nadomestila za storitve, ki jih AJPES opravlja na podlagi javnega pooblastila, so zajete v tarifah. K tarifam daje soglasje bodisi Vlada Republike Slovenije bodisi ministrstvo, pristojno za posamezno področje. Cene za storitve AJPES v okviru izvajanja gospodarske dejavnosti so objavljene v Ceniku bonitetnih in drugih tržnih storitev. Roki plačila in roki za izstavitev računov za opravljene javne in tržne storitve so urejeni v Splošnih pogojih plačevanja storitev AJPES.

Sklop storitev

Spletna stran

Tarifa/cenik

Rok plačila

Poslovni register Slovenije (PRS)

 Nadomestila za izpis iz sodnega registra

Uredba o sodnem registru med drugim določa, da je AJPES upravičen do nadomestila za izstavitev izpisa v skladu z 48. in 48.a členom Zakona o sodnem registru. Višina nadomestila je določena v Zakonu o sodnih taksah.

pred opravljeno storitvijo

 Nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije

 Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije določa nadomestila za ponovno uporabo podatkov PRS.

- pred opravljeno storitvijo ali
- v 8 dneh po izstavitvi računa (za plačila po pogodbah, za storitve manjše vrednosti)

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP)

 

 Nadomestila za vpis in izpis podatkov o zastavljenih premičninah

 Nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja o vozilih vpisanih v RZPP

Višina in roki plačila nadomestil za vpis in izpis podatkov iz RZPP so določeni v členih 26 do 29 Uredbe o Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

- vpis: v 8 dneh po izstavitvi računa
- izpis: pred opravljeno storitvijo

 Cenik nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja o vozilih, vpisanih v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin določa nadomestilo za uporabo spletnega servisa, ki za motorno ali priklopno vozilo vpisano v evidenco registriranih vozil z identifikacijsko številko vozila (števika šasije) vrne podatek, ali  je na vozilu vpisana prostovoljna notarska zastavna pravica, prisilna sodna zastavna pravica, prisilna upravna zastavna pravica, sodna prepoved razpolaganja ter prepoved razpolaganja na vozilu.

pred opravljeno storitvijo

Register transakcijskih računov (RTR)

  Nadomestila za posredovanje podatkov iz Registra transakcijskih računov (RTR)

 Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) določa zaračunavanje nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR.

v 8 dneh po izstavitvi računa

 Cenik nadomestil stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja poslovnih subjektov iz Registra transakcijskih računov določa nadomestila za ponovno uporabo podatkov RTR. Cenik je sprejel Svet AJPES.

v 8 dneh po izstavitvi računa

Register dejanskih lastnikov (RDL)  Nadomestilo za neposreden dostop do vseh podatkov iz Registra dejanskih lastnikov  Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov  skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma določa zaračunavanje nadomestil stroškov za dostop do podatkov iz RDL. v 8 dneh po izstavitvi računa

eObjave v postopkih zaradi insolventnosti

 Nadomestila za objave v postopkih zaradi insolventnosti

 Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti določa nadomestila za storitev objav v postopkih zaradi insolventnosti, ki jo AJPES opravlja na podlagi 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

v 30 dneh po izstavitvi računa

Letna poročila

 Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

 Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah določa nadomestila za javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES in za izpis javno objavljenih letnih poročil.

ob predložitvi podatkov oziroma najkasneje v 20 dneh po izstavitvi računa

 Nadomestila stroškov ponovne uporabe letnih poročil

 Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah določa nadomestila za javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na spletnem portalu AJPES in za izpis javno objavljenih letnih poročil.

v 8 dneh po izstavitvi računa

 Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov določa nadomestila za zagotavljanje podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava in društva).

- pred opravljeno storitvijo ali
- v 8 dneh po izstavitvi računa (za storitve manjše vrednosti)

Evropski poslovni register (EBR)

 Cene dostopa do podatkov in dokumentov EBR

 Cenik storitev iz mreže Evropskih poslovnih registrov določa cene posredovanja podatkov in dokumentov, ki jih preko mreže Evropskih poslovnih registrov (Europen Business Register - EBR) nudijo posamezne države članice. Cenik je sprejela direktorica AJPES.

- pred opravljeno storitvijo ali
- v 8 dneh po izstavitvi računa (za plačila po pogodbah)

Bonitetne storitve

 Vrste in cene bonitetnih storitev

 Cenik bonitetnih in drugih tržnih storitev določa cene za storitve bonitetne dejavnosti in prostovoljnega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti. Cenik je sprejela direktorica AJPES.

- pred opravljeno storitvijo ali
- v 15 dneh po izstavitvi računa (za plačila po pogodbah)

Večstranski pobot

 Nadomestila za storitve večstranskega pobota

 Cenik bonitetnih in drugih tržnih storitev določa cene za storitve bonitetne dejavnosti in prostovoljnega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti. Cenik je sprejela direktorica AJPES.

v 15 dneh po izstavitvi računa

 Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) določa nadomestilo stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

v 15 dneh po izstavitvi računa

AJPES za nekatere storitve omogoča sodoben način dostopa in plačevanja svojih spletnih storitev s plačilnim nalogom, plačilnimi karticami ali z Moneto. Predplačila je na spletnem portalu AJPES mogoče izvršiti z nakupom vrednostnih točk AJPES (VTA), pri čemer je 1 VTA = 1,00 EUR.

Za plačevanje storitev preko spletnega portala AJPES morate biti prijavljeni. Za brezplačno pridobitev uporabniškega imena in gesla glej Nov uporabnik.

Vrste storitev

AJPES preko svojih spletnih strani omogoča plačilo naslednjih storitev:

 • eS.BON - bonitetne informacije z bonitetnimi ocenami po pravilih baselskega sporazuma za slovenska podjetja, samostojne podjetnike in zadruge (za posamezen poslovni subjekt ali nakup različnih paketov),
 • proFI-PO – spletni servis za prevzemanje podatkov o poslovanju posameznih gospodarskih subjektov v uporabnikov informacijski sistem,
 • FI-PO - zbirka najpomembnejših podatkov in kazalnikov iz letnih poročil ter podatkov o neporavnanih obveznostih (blokadah) gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov, 
 • eOpomnik - dnevno prejemanje sprememb podatkov o poslovanju poslovnih partnerjev na e-naslov in SMS
 • wsPrsInfo - spletni servis za neposredno iskanje in prevzem podatkov o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije – wsPrsInfo,
 • wsRZPPInfo - spletni servis za prevzem podatkov o vozilih iz Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin,
 • eEBR - podatki in dokumenti članic mreže Evropskega poslovnega registra.
 • E-plačilo (mobilna plačila, plačilne kartice, spletne banke). Ta izbira vas bo preusmerila v spletno aplikacijo UJP e-plačila, kjer boste izbrali način plačila. Storitev vam bo na voljo takoj po plačilu. Uporabniku e-plačil izstavi račun za opravljene storitve sistem ponudnika e-plačil.
 • Plačilni nalog - za plačilo na transakcijski račun AJPES. Uslužbenec AJPES vas o prejetem plačilu in povečanju stanja plačanih storitev obvesti na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob pripravi plačilnega naloga. Račun za opravljene storitve izstavi AJPES.
 • Predplačila z nakupom vrednostnih točk AJPES (VTA) - omogoča enostaven način uporabe plačljivih spletnih storitev, npr. podatkov in dokumentov eEBR. Število in višina predplačil nista omejena. VTA lahko plačate preko e-plačil ali s plačilnim nalogom.
 • Pogodbe. Sklenitev pogodbe omogoča mesečno plačevanje obračunanih obveznosti po opravljeni storitvi.

Načini plačil posameznih storitev:

Vrsta storitve Način plačila
E-plačila,
plačilni nalog
Predplačila-
vrednostne točke
AJPES (VTA)
Pogodbe
eS.BON
proFI-PO
FI-PO
eOpomnik
wsPrsInfo
wsRZPPInfo
eEBR  (vzorec)

Polnjenje in pregled porabe uporabniškega računa
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?