To content

Poslovni register Slovenije

Naročilo za uporabo podatkov PRS

Vstop v aplikacijo

ePRS

  • Iskanje po poslovnih subjektih
  • Iskanje po osebah
  • Kontrola fantazijskega imena

Struktura podatkov

AJPES zagotavlja podatke Poslovnega registra Slovenije v različnih strukturah podatkov, ki so razvidne iz dokumenta Strukture podatkov iz Poslovnega registra Slovenije. Informacije o šifrantih Poslovnega registra Slovenije so podane v Naboru podatkov iz šifrantov Poslovnega registra Slovenije.

Načini prevzema podatkov

AJPES pripravlja izpise iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) po različnih kriterijih naročnikov, v ožji in širši strukturi/izboru podatkov PRS, v access in xls formatu. AJPES pripravlja tako izbor podatkov kot tudi zbirne (številčne) podatke. Izbor podatkov lahko poljubno omejujete (teritorialno, po pravnoorganizacijskih oblikah, po datumu vpisa – n.pr. samo izpis novoustanovljenih enot PRS, po dejavnostih SKD, ipd.).

AJPES posreduje podatke po elektronski pošti ali prek SOVD (glede na količino podatkov). AJPES pripravi celotno zbirko PRS le v access obliki in jo posreduje prek SOVD. Nadomestila stroškov ročne priprave podatkov so opredeljena v zaporednih številkah 1.3 oz. 1.4 (zbirni podatki) v 5. členu Tarife nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije.

 Naročilnica za ročno pripravo podatkov 

Na ftp strežniku AJPES so trenutno na voljo:

  • baza podatkov PRS (vseh enot) po stanju na zadnji dan v mesecu, v ožji in širši strukturi podatkov PRS, v txt, access in xml formatu;
  • dnevne, tedenske in mesečne spremembe podatkov PRS (vseh) enot v ožji in širši strukturi podatkov PRS, v txt, access in xml formatu;
  • baza subjektov, ki so predmet vpisa v Sodni register, na zadnji dan v mesecu, v ožji in  širši strukturi podatkov PRS, v xml formatu;
  • mesečne spremembe podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register, v ožji in širši strukturi podatkov PRS, v xml formatu;
  • baza samostojnih podjetnikov, na zadnji dan v mesecu, v ožji in širši strukturi podatkov PRS, v xml formatu;
  • mesečne spremembe podatkov o samostojnih podjetnikih, v ožji in širši strukturi podatkov PRS, v xml formatu;
  • šifranti PRS v txt in xml formatu.

Naročnik, ki je upravičen do prevzemanja podatkov PRS na ftp strežniku AJPES, prejme uporabniško ime in geslo za dostopanje do podatkov PRS.

 Naročilnica za prevzem podatkov PRS prek FTP strežnika 

Spletni servis wsPrsInfo omogoča neposredno iskanje in prevzem podatkov o poslovnih subjektih iz PRS v minimalnem, ožji in širši strukturi podatkov. Podatki se prevzemajo s pomočjo enotnega identifikatorja – matične številke poslovnega subjekta. Če ta identifikator ni znan, je mogoče aktivne poslovne subjekte poiskati prek drugih identifikatorjev, kot so davčna številka, naziv, naslov, dejavnost, sektor, pravnoorganizacijska oblika ipd. Podatki se prevzemajo v obliki podatkovnih struktur XML v izbranem naboru.

Spletni servis wsPrsInfo dodatno omogoča pridobivanje seznama matičnih številk tistih poslovnih subjektov, pri katerih je bila v določenem časovnem obdobju izvedena kakršnakoli sprememba podatkov. Ta seznam uporabnikom omogoča učinkovito osveževanje podatkov o poslovnih subjektih brez posamičnega preverjanja podatkov o poslovnih subjektih, ki jih ima uporabnik v svojem informacijskem sistemu.

Podrobnejše informacije o spletnem servisu wsPrsInfo za razvijalce programske opreme:

 wsPrsInfo Opis servisa za razvijalce

Spletni servis wsPrsInfo ni namenjen masovnemu prevzemu podatkov PRS v uporabniške podatkovne zbirke. Temu je namenjen dnevni, tedenski in mesečni prevzem podatkov na datotekah, katerim je dodana tudi nova XML oblika.

 Naročilnica za prevzem podatkov PRS prek spletnega servisa 

Drugi šifranti

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni. 

AJPES enoti poslovnega registra določi šifro dejavnosti v skladu s SKD pri vpisu v PRS oziroma spremembi, in sicer na podlagi podatkov, ki jih prejme od enote poslovnega registra.

Povezave SKD

 Šifrant SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 (Statistični urad RS)

 Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z razvrščanjem po dejavnosti SKD 2008 (Statistični urad RS)

 E-iskalnik SKD 2008 (Statistični urad RS)

 Stvarno kazalo (delovno gradivo) (Statistični urad RS)

 Pretvornik iz SKD 2002VS v SKD_2008 V2 (Statistični urad RS)

 Pretvornik iz SKD_2008 V2 v SKD 2002VS (Statistični urad RS)

 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Register predpisov RS)

 Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 (Uradni list RS)

 Dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti (SPOT - državni portal za podjetja in podjetnike)

Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnih podatkov, pomembnih za izdelavo nacionalnih in regionalnih računov za lastne namene.

AJPES določi šifro SKIS enoti poslovnega registra na podlagi prijave za vpis v poslovni register v skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije.

Povezave SKIS

 SKIS - Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev, ESR 2010 (Statistični urad RS)

 Poslovni subjekti po SKIS - na dan 31. 5. 2024

 Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Register predpisov RS)

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?