LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Letna in druga poročila

Ponovna uporaba
Vstop v aplikacijo

JOLP

Vpogled v letna poročila


AJPES posreduje:

  • izpise letnih poročil,
  • podatkovne zbirke letnih poročil za naročnike s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov v standardnem izboru za javno objavo,
  • zbirne podatke letnih poročil,
  • podatkovne zbirke in zbirne podatke letnih poročil v nestandardnih izborih po kriterijih naročnika.

AJPES sme podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov, zbranih za namen državne statistike (v standardnem izboru za državno statistiko), posredovati le državnim organom in pravnim osebam, ki so po zakonu pooblaščene za njihovo uporabo v evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene.

AJPES posreduje naročnikom podatkovne zbirke na zgoščenki ali prek FTP strežnika v obliki txt datotek.

Izpis za posamezen poslovni subjekt (na voljo tudi v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku)

Naročilnica

Celotne ali delne podatkovne zbirke, izbor po kriterijih naročnika

Naročilnica

Plačljivo v skladu s Tarifo nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov.

Tarifa

Standardne strukture podatkov iz letnih poročil

AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (58. člen ZGD-1 in Tarifa nadomestil za ponovno uporabo LP) v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nespremenjena.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil iz javne objave za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek in navodila za uvoz v Excel.

AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene (59. člen ZGD-1). Posreduje jih v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nespremenjena.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil v obsegu državne statistike za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek ter navodila za uvoz v Excel.

 


AJPES posreduje podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava in društev naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo LP) v standardni strukturi, ki je za leto 2019 nespremenjena, razen za pravne osebe javnega prava - določeni uporabniki. V skladu s spremembo Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je spremenjena Priloga 3A.

Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij ter društev za leto 2019 je objavljena na spletni strani za razvijalce programske opreme, kjer so na voljo tudi vzorci datotek ter navodila za uvoz v Excel.

Standardne strukture podatkov iz letnih poročil za pretekla leta

2018201720162015

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016).

2018201720162015

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016).

2018201720162015

Za leta 2016 do 2018 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij in društev nespremenjene.

Za leto 2016 so strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil spremenjene, razen za pravne osebe javnega prava - določeni uporabniki.

Strukture standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pri nepridobitnih organizacijah in društvih so bile spremenjene zaradi Slovenskih računovodskih standardov (2016), pri pravnih osebah javnega prava - drugi uporabniki pa v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in sicer Priloga 2.

AJPES omogoča ponovno uporabo podatkov letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov v skladu s predpisi:

Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (EUR-Lex)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Register predpisov RS)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Register predpisov RS)

V skladu s temi predpisi zaračunava nadomestila za ponovno uporabo podatkov iz letnih poročil, ki jih določa: 

Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov (Register predpisov RS)

Nadomestila za ponovno uporabo javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov pa določa:

Tarifa nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD (Register predpisov RS)

AJPES v skladu z ZGD-1 posreduje- podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov, predloženih na poenotenih obrazcih v obsegu:

  • javne objave naročnikom s pravico do nadaljnje ali lastne uporabe podatkov (58. člen),
  • državne statistike državnim organom in pravnim osebam, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene (59. člen).COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?