To content

Predložitev letnih poročil

Pravne osebe javnega prava - Premoženjske bilance

Vstop v aplikacijo

PB

Predložitev premoženjskih bilanc


Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah so za predložitev premoženjskih bilanc zavezani:

  • neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravljavec sredstev sistema EZR države do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto,
  • neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov, upravljavci sredstev sistemov EZR občin in občine do 30. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Premoženjske bilance v navedenih rokih predložijo AJPES v skladu z določili vsakokratnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Postopke za pripravo premoženjskih bilanc, obrazce in metodologije priprave premoženjskih bilanc ter način njihove predložitve AJPES določa Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Posebno pooblastilo za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz premoženjskih bilanc ni potrebno, ker so navedene pravice pridobljene s pooblastilom za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz letnih poročil proračunskih uporabnikov.

Podatke lahko v spletno aplikacijo vnesejo neposredno ali pa v spletno aplikacijo uvozijo XML datoteko.

Potrditev predloženih podatkov

Predložene podatke proračunski uporabniki potrdijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, več na spletni strani elektronsko podpisovanje.

Poročilo o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah mora ministrstvo, pristojno za finance, pripraviti konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki jo do konca maja tekočega leta predloži vladi v sprejem in jo tudi javno objavi.

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?