To content

eObjave

eObjave sodnih zadev in družb
Sodni register kot del Poslovnega registra Slovenije
Zbirka listin
Objave vpisov in predložitve listin
Poslovni register Slovenije
Objave sklepov izdanih v postopkih vpisa podatkov o samostojnih podjetnikih
Postopki zaradi insolventnosti
Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti
Seznam upraviteljev
Objave Banke Slovenije
Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih
Objave v postopku notarske prodaje nepremičnin po Zakonu o finančnih zavarovanjih (ZFZ)
Objave po ZKUASP
Objave po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic




COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?