To content

Statistika finančnih računov

Pogosta vprašanja
Vstop v aplikacijo

SFR

Rok za predložitev:
  • za prvo četrtletje 2023 od 10. 4. do 10. 5. 2023
  • za drugo četrtletje 2023 od 10. 7. do 10. 8. 2023
  • za tretje četrtletje 2023 od 10. 10. do 10. 11. 2023
  • za četrto četrtletje 2023 od 10. 1. do 20. 2. 2024

Pogosto zastavljena vprašanja AJPES

Podatek je informativne narave, ker obveznost poročanja za nekatere poslovne subjekte včasih iz objektivnih razlogov ni pravilno označena. Tak primer je, če poslovni subjekt za predhodno leto AJPES ne predloži bilance stanja in zato ni mogoče v naprej predvideti obveznosti poročanja, kljub temu pa je ta glede na višino bilančne vsote k poročanju zavezan - tu gre zlasti za poslovne subjekte, ustanovljene v tekočem letu na osnovi statusnih sprememb (združitve, razdelitve, odcepitve ipd.).

Zavezanci izpolnjujejo poročilo statistike finančnih računov v skladu z navodili, objavljenimi na spletnem portalu Banke Slovenije, ne pa neposredno na osnovi AOP-jev iz letnega poročila. Za več pojasnil glede vsebine poročanja v smislu usklajenosti z ostalimi poročanji je pristojna  Banka Slovenije oz. se razen z omenjenimi navodili, seznanite z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja na istem naslovu.

V navedenem primeru združitve je za 4. četrtletje dolžna poročati le družba A. Poročilo oblikuje tako, da podatke o transakcijah v finančnih sredstvih in obveznostih družb B in C za obdobje, ko sta ti  v poročevalskem obdobju še obstajali, prišteje podatkom družbe A. Program SFR stanj družb B in C konec tretjega četrtletja v takem primeru podatkom predhodnega četrtletja družbe A  ne prišteje, zato so posledično vrednostne spremembe lahko izračunane nepravilno. Če so odstopanja pri vrednostnih spremembah iz tega razloga  neustrezna, bo program javljal napako, dokler tega odstopanja obveznik poročanja ne bo obrazložil v za to namenjenem tekstualnem polju »Obrazložitev odstopanj vrednostnih sprememb«.

Za izboljšanje kvalitete zbranih podatkov, so bile v program AJPES vgrajene kontrole opozorilne narave, ki služijo predvsem za samokontrolo poročevalcem in preprečujejo osnovne nepravilnosti pri poročanju podatkov. Kontrole so postavljene z dovolj široko toleranco odstopanja. Ker pa določenih odstopanj, večjih od predvidenih v kontrolah, ni možno popolnoma izključiti, je vnos podatkov (če so ti pravilni) dopuščen, vendar je potrebno v tem primeru v ustrezno tekstualno polje vpisati obrazložitev.

Predvidene tolerance odstopanj podatkov SFR od letnih poročil in odstopanj vrednostnih sprememb, do katerih obrazložitev ni potrebna, najdete v računskih in logičnih kontrolah, ki so objavljene na spletnih straneh AJPES in so dostopne iz spletne aplikacije.

V primeru večjega števila poročil, ki jih niste sprotno tiskali, je potrebno brisati začasne internetne datoteke (cache). V Internet Explorerju izberite opcijo Orodja (Tools) ->; Internetne možnosti (Internet options)->; Brisanje datotek (Delete files).

Podatkov stanj preteklega obdobja ni možno vnašati, ker se avtomatsko prenesejo iz arhiva. Če jih ni, pomeni, da podatkov niste oddali oz. ste jih morda vnašali, pa ne dokončali. Za aktualno poročevalsko obdobje v takem primeru vnesite podatke le v obrazce 1 do 4 in poročilo oddate. Obrazca 1 in 2 za preteklo obdobje ostaneta neizpolnjena, posledično pa se ne izračunajo tudi vrednostne spremembe v obrazcih 5 in 6. Pri vseh naslednjih poročanjih brez prekinitve bodo vrednostne spremembe izračunane pravilno.

Podatkov stanj preteklega obdobja ni možno vnašati, ker se avtomatsko prenesejo iz arhiva. V primeru, ko pravna oseba nima podatkov v arhivu, ker poroča prvič, program pri kontrolnih obrazcih 5 in 6 vrednostne spremembe izračuna napačno, ker upošteva vrednost stanj predhodnega poročevalske obdobja »0«, vendar to na poročanje v tekočem obdobju ne vpliva. Pri vseh naslednjih poročanjih brez prekinitve pa bodo vrednostne spremembe izračunane pravilno.

V spletnem programu podatkov za nazaj ni možno popravljati, ker jih posredujemo Banki Slovenije takoj po zaključku oddaje. Spremembe lahko sporočite neposredno na njihov e-naslov ehmq`b,hmen?arh-rh, da jih bodo po možnosti upoštevali v svojih analizah podatkov zadnjega poročevalskega obdobja.COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?