LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis podjetnika

Postopek

Na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe lahko samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Samostojni podjetnik mora vložiti prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije najmanj 1 dan pred želenim datumom vpisa. Prijavo lahko vloži od doma prek sistema e-VEM (z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis) ali na točki SPOT ali po pošti. Če podjetnik pošlje prijavo po pošti. mora biti njegov podpis na prijavi overjen.          

V prijavi mora samostojni podjetnik navesti vse zahtevane podatke iz Prijave za samostojnega podjetnika.    

Oseba, ki želi vložiti prijavo za vpis podatkov v Poslovni register Slovenije, mora imeti:

  • podatek o davčni številki ter veljavni osebni dokument,
  • za vpis zastopnika njegovo soglasje o imenovanju,
  • overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na naslovu, ki ga navede na prijavi, če samostojni podjetnik ni lastnik objekta na tem poslovnem naslovu.

Prijavo za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila.

Sklep o vpisu lahko samostojni podjetnik prejme po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Skladno s prvim odstavkom 10. a člena Zakona o gospodarskih družbah, statusa s.p. ne more pridobiti oseba, ki je:

  1. bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe,
  2. javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov za zadnjih 12 mesecev, na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
  3. neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu v družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali davčnih neplačnikov za zadnjih 12 mesecev, na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
  4. bila s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno,
  5. bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v družbi, ki je bila izbrisana iz sodnega registra po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

Omejitve iz 2., 3. in 5. točke se samodejno preverjajo v sistemu e-VEM na podlagi neposredno izmenjavo podatkov med organi. V primeru obstoja omejitev vložitev prijave za vpis ni mogoča.

Omejitve iz 1. in 4. točke preveri AJPES pred vpisom v Poslovni register Slovenije.

Če je oseba v postopku osebnega stečaja, mora imeti dovoljenje sodišča za poslovanje kot samostojni podjetnik.

Samostojni podjetnik mora AJPES prijaviti vsako spremembo podatkov vpisanih v Poslovnem registru Slovenije v 15 dneh po nastanku spremembe razen podatkov o spremembi imena, priimka in naslova prebivališča podjetnika ali zastopnika, saj se ti podatki dnevno usklajujejo s Centralnim registrom prebivalstva. Spremembo prijavi na enak način kot velja za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije.

Prijavo za izbris iz Poslovnega registra Slovenije lahko samostojni podjetnik vloži največ en mesec in najmanj 3 dni pred želenim datumom izbrisa.

Samostojni podjetnik mora skladno z veljavno zakonodajo vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Samostojni podjetnik lahko pošlje obvestilo o prenehanju v objavo prek aplikacije OOPS, ali po elektronski pošti na naslov: nai`u`-oqdmdg`mi`?`iodr-rh, ali ga pošlje oziroma osebno dostavi na katerokoli izpostavo AJPES.

Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko samostojni podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih). 

Prijavo za izbris lahko vloži samostojni podjetnik ali pooblaščena oseba, ki ima pooblastilo podjetnika.

Izbris prijavi na enak način kot velja za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije.

Samostojni podjetnik pritožbo pošlje na Izpostavo AJPES, ki je sklep izdala. V primeru pritožbe zoper sklep izdan v postopku registracije samostojnega podjetnika, samostojni podjetnik plača upravno takso, ki jo lahko plača z gotovino oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, in sicer na podračun AJPES, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila:

0110 0845 0167 255 model: 00 sklic: 16411-240 - davčna številka podjetnika
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?