LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis družbe z omejeno odgovornostjo

Splošno

Skladno z Zakonom o sodnem registru je AJPES pooblaščen za upravljanje podatkovne baze sodnega registra kot sestavnega dela Poslovnega registra Slovenije (PRS). Zaradi združitve obeh registrov sta se postopek vpisa v sodni register in postopek vpisa v PRS združila v en postopek.

Postopek vpisa gospodarske družbe v PRS / sodni register:

  • postopek se izvede prek sistema e-VEM v elektronski obliki,
  • predlog za vpis v sodni register je mogoče vložiti na točki SPOT ali pri notarju,
  • postopki vpisa ali spremembe podatkov v PRS / sodnem registru, ki jih gospodarske družbe izvedejo prek točk SPOT, so brezplačni,
  • o predlogu za vpis v sodni register odloči sodišče,
  • podatki o vpisu in listine, ki so podlaga za vpis se objavijo na spletni strani AJPES neposredno po vpisu v sodni register,
  • sklep o vpisu v sodni register prejme gospodarska družba v papirni ali elektronski obliki (v varni elektronski poštni predal).

Zakon o gospodarskih družbah v 10. a členu določa omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb in pridobivanju deležev v gospodarskih družbah. Obstoj omejitve pomeni, da oseba ne more ustanoviti gospodarske družbe oziroma pridobiti deleža v gospodarski družbi, kar se preverja v sistemu e-VEM pred oddajo predloga za vpis oziroma pred vpisom gospodarske družbe v sodni register.

Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v predlogu za vpis, mora (skladno s četrtim odstavkom 4. člena Zakona o sodnem registru, ki velja od 9.10.2013) predlogu za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota, notar ali točka SPOT.

  Zakon o sodnem registru (Register predpisov RS)
  Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Register predpisov RS)
  Uredba o sodnem registru (Register predpisov RS)
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?