To content

Plače v zasebnem sektorju

Splošno


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Ukinitev zbiranja podatkov na obrazcih ZAP/M

Obveščamo vas, da se glede na dogovor med Statističnim uradom RS in AJPES s 1. majem 2024 ukinja zbiranje podatkov za statistično raziskovanje »Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)«.

 

Skladno z večletnimi prizadevanji institucij za zmanjševanje administrativnih bremen bo Statistični urad RS za potrebe raziskovanja »Plače« kot glavni administrativni vir uporabljal podatke iz Obrazcev REK-O, ki jih poročate Finančni upravi RS. Dodatna pojasnila so vam na voljo v obvestilu Statističnega urada RS.

 

Vsem poročevalcem se s strani AJPES zahvaljujemo za dolgoletno sodelovanje.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete področje oziroma povezavo Plače in stroški dela).

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?