To content

Plače v zasebnem sektorju

Splošno
Vstop v aplikacijo

PLAČE

Rok za predložitev:

  • Obrazec ZAP/M: mesečno, ob izplačilu plač (najpozneje do zadnjega dne v mesecu)
Še 21 dni

do konca oddaje podatkov


AJPES izvaja mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah zasebnega sektorja za potrebe Statističnega urada Republike Slovenije.

Pravne osebe mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah in o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur, ki bremenijo delodajalca. Podatke poročajo ločeno za zaposlene, za katere veljajo določila kolektivnih pogodb in ločeno za zaposlene, za katere določila kolektivnih pogodb ne veljajo, in sicer za redna, zaostala in izredna izplačila.

Zavezanci za poročanje

Podatke posredujejo vse pravne osebe zasebnega sektorja (gospodarske družbe, zadruge, pravne osebe zasebnega prava, društva), ki imajo vsaj eno zaposleno osebo oziroma kot določa Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M).

Vzporedno poročanje podatkov o plačah

Obveščamo vas, da bo ob uvedbi prenovljenega REK obrazca s 1. 1. 2023, glede na dogovor med Statističnim uradom RS in AJPES, vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem bo potekalo vzporedno poročanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako Finančni upravi RS na novem REK-O obrazcu kot AJPES na obrazcu ZAP/M. Poročanje podatkov AJPES bo prek spletne aplikacije Plače potekalo še vsaj za vsa mesečna izplačila plač za leto 2023.

Posredovanje podatkov o plačah

Vsebinska navodila

Za namen sporočanja podatkov o izplačanih plačah je Statistični urad Republike Slovenije opredelil vsebinska navodila.

Več
Vnos in oddaja podatkov

Za dostop do aplikacije PLAČE je potrebno pridobiti ustrezne pravice za poročanje.

Poročevalci posredujejo podatke z neposrednim vnosom v aplikacijo ali z uvozom XML datoteke.

Več

Pravne osebe zasebnega sektorja poročajo AJPES podatke za statistične namene.

AJPES podatke o izplačanih plačah mesečno posreduje Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki podatke o plačah objavlja na svoji spletni strani in na podatkovnem portalu SI-STAT (za vpogled v podatke plač izberete področje oziroma povezavo Plače in stroški dela).

POVEZANE VSEBINE
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?