LOGIN

 

LOCAL LOGIN

Registered users
New user

SI-PASS

Registered users

Vpis podjetnika

Splošno

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Dejavnost lahko začne opravljati z vpisom v Poslovni register Slovenije na podlagi prijave, ki jo vloži neposredno prek sistema eVEM, na izpostavi AJPES ali drugi SPOT točki ali jo pošlje točki SPOT po pošti. O vpisu odloča AJPES. Postopek registracije je brezplačen. Samostojni podjetnik mora za pridobitev statusa izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Ob ustanovitvi samostojnemu podjetniku ni potrebno vplačati osnovnega kapitala.

Samostojni podjetnik mora AJPES prijaviti vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v Poslovnem registru Slovenije in prijaviti izbris, če bo prenehal opravljati dejavnost.

Samostojni podjetnik posluje prek transakcijskega računa, ki ga za ta namen odpre pri izbrani banki. Za svoje obveznosti odgovarja neomejeno - z vsem svojim premoženjem (tudi zasebnim).

Pravila registracije in poslovanja samostojnega podjetnika ureja Zakon o gospodarskih družbah v 71. do 75. členu. Za samostojnega podjetnika pa se smiselno uporabljajo tudi določbe 6. člena (dejavnosti), 10.a člena (omejitve ustanavljanja podjetnikov), 12. do 23. člena (firma), 29. in 30. člena (sedež), 33. do 37. člena (prokura) ter 39. in 40. člena (poslovna skrivnost) zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev tujec za vpis v Poslovni register Slovenije kot samostojni podjetnik ne potrebuje več dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za delo. Če se samostojni podjetnik želi samozaposliti oziroma vključiti v obvezna socialna zavarovanja potrebuje enotno delovno dovoljenje (ali dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela), ki ga izdajajo upravne enote. Tujec se lahko samozaposli šele po enoletnem neprekinjenem prebivanju v Republiki Sloveniji.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v 317. členu določa, da se lahko oseba nad katero teče postopek osebnega stečaja registrira kot samostojni podjetnik, če ima dovoljenje sodišča za poslovanje.

Na podlagi določb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES na svoji spletni strani objavlja sklepe o vpisu, spremembah podatkov in izbrisu samostojnih podjetnikov v Poslovni register Slovenije, na način, da se prekrijejo osebni podatki. Sklepi so objavljeni eno leto po dnevu njihove objave in se objavljajo v rubriki eObjave.
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?