To content

Splošni pogoji uporabe spletnega portala AJPES

Na podlagi 1. točke četrtega odstavka 19. člena Sklepa o ustanovitvi AJPES (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) sprejemam

 

SPLOŠNE POGOJE


UPORABE SPLETNEGA PORTALA AJPES


Splošna določba

1. člen

Ti splošni pogoji urejajo način dostopa do spletnega portala (v nadaljevanju: portal) Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), način uporabe podatkov in dokumentov (v nadaljevanju: podatkov), uporabo spletnih storitev in odgovornosti AJPES ter uporabnikov.

Uporaba sistema in dostop

2. člen

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo portal.

Registracija je enkratna in brezplačna.

Ob registraciji se uporabnikom dodeli uporabniško ime, na katerega se vežejo pravice za uporabo storitev portala.

Uporabnik mora ob prvi registraciji vpisati svoj elektronski naslov, ki kasneje omogoča izvedbo postopka za povrnitev gesla, kar mu omogoča dostop do nekaterih storitev, pri uporabi katerih dodatni podatki (npr. kvalificirano digitalno potrdilo ali davčna številka v primeru izdaje računa) niso zahtevani. Podatke za uporabo teh storitev lahko uporabnik vpiše že ob registraciji ali naknadno pred uporabo storitve. Podatki se shranijo v uporabniški profil, ki ga je mogoče spreminjati prek spletne strani »Moja stran«.

Registrirani uporabniki se na portal prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, AJPES uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del brezplačnih storitev in funkcionalnosti, ki prijave na portal ne zahtevajo. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti portala je za neregistrirane uporabnike omejena.

Anonimni uporabnik je tisti uporabnik, ki se prijavi kot anonimen in lahko brska po nekaterih spletnih straneh, kjer se zahteva prijava.

Omejitev odgovornosti

3. člen

AJPES zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno (24 x 7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portala, praviloma po 17. uri in ob nedelovnih dnevih. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah AJPES predhodno objavi na vstopni strani portala.

AJPES v okviru svojih storitev objavlja tudi podatke iz drugih virov – sistemov (npr. mreže Evropskega poslovnega registra), skladno s posebnimi pogoji in možnostmi, ki jih ti viri zagotavljajo. Pogoji uporabe so navedeni v okviru opisov posameznih storitev na portalu AJPES.

4. člen

Podatki na portalu imajo pravne posledice, če to izhaja iz posameznih predpisov, na podlagi katerih je zagotovljena njihova objava, oziroma je to izrecno navedeno, sicer so zgolj informativne narave.

AJPES si pridržuje pravico, da vsebino portala kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni, posodobi brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb AJPES ne prevzema odgovornosti.

5. člen

Uporabniki portala podatke iz registrov in drugih evidenc uporabljajo skladno s predpisi in pogoji, ki so predpisani za uporabo posameznih storitev AJPES.

AJPES ne prevzema odgovornosti za obliko, vsebino in pravilnost podatkov, ki jih pridobiva od poslovnih subjektov ali od zunanjih informacijskih virov.

6. člen

Uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. AJPES ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo…).  

Varstvo pravic intelektualne lastnine in uporaba podatkov

7. člen

Podatki v spletnih storitvah AJPES so del podatkovnih zbirk (baz) v informacijskem sistemu AJPES, ki so, v celoti in kot posamezni deli sistema, varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Enako varstvo velja tudi za način in obseg uporabe podatkovnih zbirk iz tujih virov - članic in nečlanic EU, ki jih ščitijo nacionalni predpisi oziroma konvencije EU.

Uporabniki podatkov portala so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih zbirk, določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki urejajo ponovno uporabo podatkov javnega značaja.

Uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih zbirk (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih storitev in ob ustrezni navedbi vira pridobitve podatkov: »Javne informacije Slovenije – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«

Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku uporabnika ali tretje osebe, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture podatkovnih zbirk, delov strukture podatkovnih zbirk, oblikovanje zasebnih in javnih podatkovnih zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese AJPES (npr. sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov pridobitve podatkov.

V prejšnjem odstavku navedene prepovedi, razen zadnje alineje, ne veljajo za Uradne objave na portalu AJPES. Glede avtomatiziranega prevzemanja dokumentov, objavljenih v postopkih zaradi insolventnosti, se obrnite na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko ali Službo za upravljanje projektov.

AJPES lahko v primeru suma zlorab po tem členu in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portala, uporabniku omeji dostop.

Zahteva za ponovno uporabo podatkov podatkovnih zbirk iz registrov, ki jo uporabnik lahko poda neposredno prek portala in hkrati z izvedbo plačila, se šteje za neformalno zahtevo v smislu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

8. člen

Prepovedana je odstranitev ali zamenjava registriranih znamk, ki jih uporablja AJPES.

9. člen

Povezave na portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic, in drugih obvestil na posamezni strani.

V primeru zlorab iz prejšnjega odstavka AJPES lahko zahteva odstranitev povezave.

10. člen

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala AJPES.

11. člen

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, AJPES rešuje po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen

AJPES si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Pogoji za izvajanje preizkusnih storitev

13. člen

AJPES bo na portalu uporabnikom občasno ponudil možnost preizkusnih storitev, v katerih bo v zameno za omogočanje preizkusa nove storitve uporabnika prosil za povratno informacijo o uporabniškem sprejemanju storitve. Informacijo o uporabniškem sprejemanju storitve bo AJPES dobil s poslanim e-sporočilom na uporabnikov elektronski naslov in s povratnim klicem na uporabnikovo telefonsko številko, ter izvedbo kratkega intervjuja.

14. člen

Uporabnik se s pristopom k preizkusni storitvi zaveže v zameno za preizkus storitve dovoliti uporabo elektronskega naslova in telefonske številke v namen intervjuja oziroma pridobitve povratne informacije o uporabniški izkušnji. Sprejem splošnih pogojev v tem primeru učinkuje tudi kot soglasje za obdelavo osebnih podatkov uporabnika v skladu z zahtevami določb zakona, ki ureja elektronske komunikacije.

Končna določba

15. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem portalu AJPES.

 

 

Številka: 007-21/2021
Datum objave: 1.6.  2021 

mag. Mojca Kunšek,
direktorica  


 

Povezave

 Splošni pogoji uporabe spletnega portala AJPES

 
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?