To content

Razpisi delovnih mest

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v obdobju 2002-2024 postala eden izmed ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja in z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je vzpostavila in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Če si želite zaposlitve v instituciji kot je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), vam lahko ponudimo zaposlitev v Sektorju za statistiko in informiranje, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, kjer objavljamo prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

v Oddelku za statististična raziskovanja

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:               

 • spremljanje predpisov s področja dela,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pogoji:

 • za VII/2 tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bol. stopnja) družboslovne smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje,
 • tekoče znanje slovenskega jezika,
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • 6 - mesečno poskusno delo.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja sistema plač v javnem sektorju, poročanja podatkov o plačah v javnem sektorju in varstva osebnih podatkov; integriteta, profesionalnost, pripravljenost za vključevanje v različne strokovne in projektne skupine ter da bo kandidat sposoben pravila procesov, zapisana v predpisih, prenesti v delovanje informacijskih sistemov oziroma le-ta na novo postaviti.

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, zagotovljeno je mentorstvo ob uvajanju. Po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu.

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 38 (oz. bruto: 2.030,17€).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih AJPES Centrale Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, v Ljubljani, v Sektorju za statistiko in informiranje. Rok za prijavo je 14 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 2. 7. 2024 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »Višji svetovalec II-SSI«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-139, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pokličite vodjo Sektorja za statistiko in informiranje na tel. št. 01/4774-151 (mag. Resnik Martina).  

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   110-38/2024-1

Ljubljana,  17. 6. 2024

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v obdobju 2002-2024 postala eden izmed ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja in z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je vzpostavila in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Če si želite zaposlitve v instituciji kot je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), vam lahko ponudimo zaposlitev v Službi za financiranje in računovodstvo, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v kateri objavljamo prosto delovno mesto

 

 

RAČUNOVODJA VII/2 (II), šifra J017092  (m/ž)

-  za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • obračunavanje plač, nadomestil plač in drugih prejemkov zaposlenih v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
 • obračunavanje sejnin, opravljenega dela dijakov in študentov ter drugih vrst izplačil,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelava internih poročil,
 • odgovarjanje na zahtevnejša telefonska vprašanja s področja dela,
 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij,
 • evidentiranje prejetih računov,
 • obračun DDV,
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu vodje službe oz. vodje oddelka s področja dela.

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • dobro znanje angleškega jezika;
 • izpit B- kategorije;
 • 6-mesečno poskusno delo.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office, poznavanje računovodskih predpisov, poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost. 

Pričakovane kompetence kandidata: logično in analitično razmišljanje, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (načeloma po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. V AJPES ponujamo zanimivo in dinamično delo, možnost razvoja vaših kompetenc in strokovnih znanj, osebni razvoj, izmenjavo izkušenj in delovnih praks ter vseh potrebnih dodatnih izobraževanj za stalno strokovno napredovanje. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 36 (oz. bruto: 1.877,01 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo. Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 30. 6. 2024 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAČUNOVODJA-NČ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), za dodatne informacije o vsebini dela pokličite tel. št. 01/4774-179 (Alenka Tomšič Klarič).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  110-42/2024-1

Ljubljana,  20. 6. 2024

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v obdobju 2002-2024 postala eden izmed ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja in z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je vzpostavila in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

 

Če si želite zaposlitve v instituciji kot je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), vam lahko ponudimo zaposlitev v Službi za informacijsko tehnologijo, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v kateri objavljamo prosto delovno mesto

 

 

RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I), šifra J017095  (m/ž)

za nedoločen čas

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • testiranje in vzdrževanje namenske programske opreme
 • načrtovanje informacijskih sistemov in uvajanje novih tehnologij
 • vodenje projektnih skupin in sodelovanje pri razvoju, testiranju in uvajanju rešitev
 • analiziranje procesov in procesno modeliranje
 • analiziranje podatkov in podatkovno modeliranje
 • analiziranje zahtev in uporabniških potreb
 • izdelovanje specifikacij zahtev za razvoj namenske programske opreme
 • izdelovanje projektne dokumentacije
 • sodelovanje pri izvajanju nalog projektne pisarne
 • izdelovanje in katalogiziranje procesne in projektne dokumentacije
 • izvajanje pomoči uporabnikom pri evidentiranju procesov
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja IT ali druge tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • dobro znanje angleškega jezika;
 • izpit B- kategorije;
 • 6-mesečno poskusno delo.

Prednost bodo imeli kandidati, ki poznajo:

 • jezik SQL in imajo izkušnje pri delu z relacijskimi bazami (MS SQL Server, zaželeno poznavanje Oracle PL/SQL),
 • področje razvoja aplikacij v raznih okoljih Microsoft .NET, Oracle Forms … in imajo izkušnje z izdelavo enostavne programske opreme,
 • osnove jezikov Javascript in TypeScript ter katere od novejših knjižnic (Angular, jQuery, VUE …)
 • projektne metodologije in vodenje IT projektov,
 • informacijske rešitve za vodenje projektov (npr. MS Project, …)
 • vodenje projektne administracije;
 • pripravo dokumentacije za javna naročila;
 • jim pisno izražanje v slovenskem jeziku ne predstavlja težav.

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office; poznavanje splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov; poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost, izkušnje (vsaj 1 leto) na področju razvoja informacijskih rešitev. 

Pričakovane kompetence kandidata: samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, interdisciplinarnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. V AJPES ponujamo zanimivo in dinamično delo, možnost razvoja vaših kompetenc in strokovnih znanj, osebni razvoj, izmenjavo izkušenj in delovnih praks ter vseh potrebnih dodatnih izobraževanj za stalno strokovno napredovanje. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 41 (oz. bruto: 2.283,67€).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo. Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 5. 7. 2024 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAZVOJNI INŽENIR- SIT«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-226, za dodatne informacije o vsebini dela pokličite tel. št. 01/4774-287.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:   110-41/2024-1

Ljubljana,  20. 6. 2024

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je v obdobju 2002-2024 postala eden izmed ključnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja in z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je vzpostavila in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je moč pridobiti informacije za varnejše in bolj pregledno poslovno okolje.

Če si želite zaposlitve v instituciji kot je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), vam lahko ponudimo zaposlitev v Službi za financiranje in računovodstvo, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v kateri objavljamo prosto delovno mesto

 

RAČUNOVODJA VII/2 (II), šifra J017092  (m/ž)

za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti)

 

Glavne delovne naloge kandidata bodo:

 • samostojno vodenje gotovinskega poslovanja,
 • kontroliranje, spremljanje in evidentiranje vseh vrst poslovnih dogodkov ter izdelava internih poročil,
 • odgovarjanje na zahtevnejša telefonska vprašanja s področja dela,
 • vodenje in vzdrževanje šifranta poslovnih partnerjev,
 • kontroliranje podatkov in uvoz podatkov iz drugih programskih aplikacij,
 • izterjava dospelih neplačanih terjatev in vodenje evidence terjatev v postopkih izterjave,
 • poravnavanje obveznosti,
 • priprava dokumentacije za prijavo terjatev AJPES v postopkih zaradi insolventnosti ter predlaganje izboljšav na tem področju,
 • evidentiranje prejetih računov,
 • obračun DDV,
 • opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu vodje službe oz. vodje oddelka s področja dela.

 

Pogoji:

 • za VII. tarifni razred: univerzitetni program (prejšnji) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • dobro znanje angleškega jezika;
 • izpit B- kategorije;
 • 6-mesečno poskusno delo.

 

Za izvajanje nalog je priporočena: dobra usposobljenost kandidata za delo s standardnimi programskimi orodji MS Office, poznavanje računovodskih predpisov, poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, integriteta in profesionalnost. 

Pričakovane kompetence kandidata: logično in analitično razmišljanje, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Možna je brezplačna uporaba parkirišča, hibridno delo (po uspešno opravljenem poskusnem delu) in zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju. V AJPES ponujamo zanimivo in dinamično delo, možnost razvoja vaših kompetenc in strokovnih znanj, osebni razvoj, izmenjavo izkušenj in delovnih praks ter vseh potrebnih dodatnih izobraževanj za stalno strokovno napredovanje. 

Osnovni plačni razred delovnega mesta: 36 (oz. bruto: 1.877,01 €).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti), s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, Ljubljana, v Službi za financiranje in računovodstvo. Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa na spletni strani AJPES, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na zaposlitvenem portalu Deloglasnik.

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 1. 7. 2024 na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »RAČUNOVODJA-DČ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: fo?`iodr-rh, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka pokličite v kadrovsko službo AJPES, tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), za dodatne informacije o vsebini dela pokličite tel. št. 01/4774-185 (Janja Šikovec).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  110-43/2024-2

Ljubljana,  21. 6. 2024
COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?