To content

Nadomestila za storitve večstranskega pobota


Obvezni večstranski pobot se izvaja skladno z določili Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), njegov namen pa je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Nadomestilo stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota določa Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

Neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot temelji na pogodbenem odnosu med dolžnikom (naročnikom) in AJPES, in je v ZPreZP-1 opredeljen kot način prenehanja neposredno in posredno vzajemnih denarnih obveznosti. Nadomestilo stroškov za izvajanje prostovoljnega večstranskega pobota je enako nadomestilu za izvajanje obveznega pobota:

 Cenik bonitetnih in drugih tržnih storitev

Prijave in spremembe prijav podatkov o obveznostih v pobot so brezplačne.

Nadomestilo plačate v višini 1,1 tisočinke (1,1 ‰) od dejansko pobotanega zneska obveznosti, prijavljenih v  prostovoljni ali obvezni pobot, ali najmanj 3,00 EUR za posamezni krog pobota.

Storitve ne plačajo dolžniki, ki v posameznem krogu pobotajo manj kot 50 EUR prijavljenih obveznosti.

Dejansko pobotani znesek Obračun nadomestila Nadomestilo
brez DDV
v EUR 
Nadomestilo
z DDV
v EUR 
od 0,01 do 49,99 EUR nadomestilo se ne zaračuna - -
od 50,00 do 2.727,00 EUR nadomestilo se zaračuna v znesku 3,00 EUR 3,00 3,66
2.727,01 EUR ali več 1,1 tisočinke (1,1 ‰) dejansko pobotanega zneska    COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?